Kecskemét

Budai u. 1.

Telefon

06-30-7-160-160

Adatkezelési nyilatkozat

GDPR ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI NYILATKOZAT regisztrált felhasználók és ügyfelek részére.

Pető Margit Ágnes e.v. (www.petogyogycentrum.hu) természetes személyek személyes adatinak kezelésére vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatója:

Adatkezelő neve: Pető Margit Ágnes e.v.

E szabályzat visszavonásig érvényes, esetleges módosítása esetén a vállalkozás által rendszeresített, erre szolgáló felületeken haladéktalanul közzéteendő.

Érvényes: 2020.09.01-től.

1. fejezet

Általános adatkezelési tájékoztató

1.1 Az Adatvédelmi Tájékoztató célja

Pető Margit Ágnes e.v, székhely: 6000 Kecskemét, Budai u 1. 1/7., mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban és a hatályos nemzeti és nemzetközi jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Pető Margit Ágnes e.v. adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő, hatályos adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhetők a https://petogyogycentrum.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/ címen.

A fentieken kívül jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezésre áll annak érdekében, hogy az érintettek tájékoztatásra kerüljenek jogaik tekintetében, illetve hogy esetleges kérdéseik megválaszolásra kerüljenek.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változást követően az új tartalmú tájékoztató a hatálybalépést követően haladéktalanul közzétételre kerül az előzőekben megadott elérhetőségeken.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja azok információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A vállalkozás a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, ami az adatok biztonságát garantálja. Mindezek mellett a vállalkozás tudatosan alkalmazza az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) konkrét szabályait és alapelveit, kiemelten az adatminimalizálás elvét – a vállalkozás minden egyes adatkezelése tekintetében csak és kizárólag olyan személyes adatokat kezel, gyűjt, tárol, melyek kezeléséhez megfelelő jogalappal rendelkezik, és amelyek tevékenységéhez feltétlenül szükségesek.

1.2 Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

Az adatkezelés céljainál az Adatkezelőként megjelölt személy (aki, vagy amely önállóan vagy többes adatkezelés esetén másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja) személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő az eltérő céllal kezelt adatokat külön-külön (adatkezelésként kezelve) tartja nyilván és vezeti be az adatvédelmi nyilvántartásba, valamint ad róla tájékoztatást jelent Adatkezelési Tájékoztató “Adatkezelési célok” fejezetében.

Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és ha az adott adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

1.3 Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk

Az adatkezelő adatfeldolgozással nem bízott meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatok saját üzleti tevékenysége során történő felhasználásában érdekelt. Az adatkezelő által adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az igénybe vett adatfeldolgozók adataira és tevékenységére vonatkozó részletek az adatkezelési céloknál kerültek feltüntetésre.

2. fejezet

Az adatkezelő adatai

2.1 Az adatkezelő adatai

Név: Pető Margit Ágnes e.v.

Adószáma: 66517043-1-23

Nyilvántartási száma: 35590689

Székhely címe: 6000 Kecskemét, Budai u.1. 1/7.

3.fejezet
Az adatkezelési célok, a célok tekintetében kezelt személyes adatok és szolgáltatások köre külön-külön meghatározva

1. számú cél – Fizikai közérzet javító szolgáltatás:

Az Adatkezelő e tevékenységét a 9604 – Fizikai közérzetet javító szolgáltatás TEÁOR szám alatt végzi, fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeli, kizárólag az ügyfél hozzájárulásával.

1.) Az Adatkezelő adatai (Vállalkozás/ vállalkozó adatai):

Vállakozó neve: Pető Margit Ágnes e.v.

E-mail cím: petogyogycentrum@gmail.com

Adatkezelő adószáma: 66517043-1-23

Nyilvántartási szám: 35590689

Székhely címe: 6000 Kecskemét, Budai u.1. 1/7.

2.) Tényleges adatkezelés címe és webhelye:

Cím: 6000 Kecskemét, Budai u. 1. 1/7.

Webhely: www.petogyogycentrum.hu

3.) Az adatkezelés célja: Fizikai közérzetjavító szolgáltatáshoz kapcsolódó adatbázis kezelése

4.) Adatkezelés céljának leírása: Információs társadalom kihívásainak megfelelő, azzal összefüggő információs, a potenciális ügyfelek és érdeklődők tájékoztatására irányuló szolgáltatás nyújtása, valamint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása.

5.) Adatkezelés jogalapja: Szerződéses alapján történik. Törvény rendelkezése alapján az érintett hozzájárulása nélküli adatkezelés tekintetében az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetve a számviteli bizonylatok tárolása esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

6.) Az adatkezelő által az érintettekre vonatkozóan kezelt személyes adatok:

Vezetéknév, keresztnév, értesítési telefonszám, e-mail cím, számlázási cím (számlázási név, ország, irányítószám, város, utca, házszám). Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges az adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül kezelheti, tekintve, hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

7.) Az adatok kezelésének időtartama: A szerződés elmaradása esetén az adatok – egyéb jogalap fennállta hiányában – azonnal a helyreállítás lehetősége nélkül törlésre kerülnek. Amennyiben a szerződés létrejön, úgy az adatkezelés annak teljesítéséig – a teljesítésről való meggyőződés időpontjáig – történik, ezt követően – egyéb jogalap fennállta hiányában – 5 munkanapon belül helyreállítás lehetősége nélkül törlésre kerülnek. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

8.) Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől kapott adatok

9.) Érintettek köre: Fizikai közérzetjavító szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek

10.) Adattovábbítás: Jelen célú adatkezelés során kezelt adatokról az Adatvédelmi Tájékoztató “Adattovábbítások” fejezetével összhangban harmadik félnek semmilyen körülmények között nem továbbítható.

2. számú cél: Hírlevelek kiküldése

1.) Az Adatkezelő adatai (Vállalkozás/ vállalkozó adatai)
Vállakozó neve: Pető Margit Ágnes e.v.
E-mail cím: petogyogycentrum@gmail.com
Adatkezelő adószáma: 66517043-1-23
Nyilvántartási szám: 35590689
Székhely címe: 6000 Kecskemét, Budai u.1. 1/7

2.) Tényleges adatkezelés címe és webhelye:

Cím: 6000 Kecskemét, Budai u. 1. 1/7.

Webhely: www.petogyogycentrum.hu

3.) Az adatkezelés célja: Hírlevelek rendszeres továbbítása az erre vonatkozó hozzájárulásukat megadó érintettek számára.

Adatkezelés céljának leírása: Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a hírlevélre feliratkozók részére.

4.) Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja.

5.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó személyes adatok: Név, e-mail cím

6.) Az adatok kezelésének időtartama: A weboldal megszűnésekor vagy hírlevél-leiratkozáskor azonnal automatikusan, vagy az érintett kérésére a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül.

7.) Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett

8.) Érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó természetes személyek

9.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Csak az adatkezelő, jelen esetben az e. v.

10.) Adattovábbítás: Jelen célú adatkezelés során kezelt adatokról az Adatvédelmi Tájékoztató “Adattovábbítások” fejezetében megtalálható adatkezelők részére kerülnek továbbításra.

3. számú cél – Természetgyógyászati ellátás

Az Adatkezelő e tevékenységét a 8690 TEÁOR szám alatt végzi, természetgyógyászati szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan. A szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

1.) Az Adatkezelő adatai (Vállalkozás/ vállalkozó adatai)
Vállakozó neve: Pető Margit Ágnes e.v.
E-mail cím: petogyogycentrum@gmail.com
Adatkezelő adószáma: 66517043-1-23
Nyilvántartási szám: 35590689
Székhely címe: 6000 Kecskemét, Budai u.1. 1/7

2.) Tényleges adatkezelés címe és webhelye:

Cím: 6000 Kecskemét, Budai u. 1. 1/7.

Webhely: www.petogyogycentrum.hu

3.) Az adatkezelés célja: természetgyógyászati szolgáltatáshoz kapcsolódó adatbázis kezelése

4.) Adatkezelés céljának leírása: információs társadalom kihívásainak megfelelő, azzal összefüggő információs, a potenciális ügyfelek és érdeklődők tájékoztatására irányuló szolgáltatás nyújtása valamint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása.

5.) Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése. Törvény rendelkezése alapján az érintett hozzájárulása nélküli adatkezelés tekintetében az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetve a számviteli bizonylatok tárolása esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

6.) Az adatkezelő által az érintettekre vonatkozóan kezelt személyes adatok:

Az érintettekre vonatkozó adatok: vezetéknév, keresztnév, értesítési telefonszám, E-mail cím, számlázási cím (számlázási név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, orvosi papírjai, előző betegségei, korelőzményei, panaszai). Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges az adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül kezelheti, tekintve, hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

7.) Az adatok kezelésének időtartama: A szerződés elmaradása esetén az adatok – egyéb jogalap fennállta hiányában – azonnal a helyreállítás lehetősége nélkül törlésre kerülnek.

8.) Az adatok forrása: Közvetlenül az érintett.

9.) Érintettek köre: a természetgyógyászati szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek

10.) Adattovábbítás
Jelen célú adatkezelés során kezelt adatokról az Adatvédelmi Tájékoztató “Adattovábbítások” fejezetével összhangban harmadik félnek semmilyen körülmények között nem továbbítható.

4. számú cél

Egyéni korrepetálás, ügynöki szolgáltatás, iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás, szeminárium, csoportos konzultáció szolgáltatás, asztrológiai elemzés, tájékoztató-egészségnevelő előadás, indokolt esetben oktató céggel együttműködve:

Az Adatkezelő a honlapján közzétett témákban és időpontokban a Főnix Masszázs Alternatív gyógymódok és Képzések oktató központ szervezésében tanfolyamokon oktat. Az igénybe vevő jelzi részvételi szándékát a képzésen, majd a jelentkezés véglegesítése után az Adatkezelő az igénybe vevővel 2013. évi LXXVII. törvény 13§ szerinti Felnőttképzési Szerződést köt. A képzés részleteiről az Adatkezelő az igénybe vevőt honlapján keresztül, e-mailben, postai úton, telefonon, vagy személyesen tájékoztatja.
Igénybe vevő: az érintett, aki önálló döntése alapján az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokat, vagy azok valamelyikét igénybe veszi. Az iskolai rendszeren kívüli oktatáshoz szükséges adatok: név, állampolgárság, szül.hely, szül.idő, legmagasabb iskolai végzettség, munkajogi státusz, képzési szerződéses adatok, egyedi azonosítók. Ezeket továbbítja hozzám, mint oktatóhoz a Főnix Masszázs Alternatív Gyógymódok és Képzések.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Személyazonosító adat: a családi és utónév, születési név, a nem, a születési hely és idő, az anya születési családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

4. fejezet

Törvényi előírások

A Pető Gyógycentrum az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján – közvetlenül vagy közvetve – azonosított, vagy azonosítható természetes személy

5. fejezet

Könyvelési szolgáltató

A szolgáltató adatai: Antal Krisztina

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: könyvelési szolgáltatás

Az adatfeldolgozó címe: 6044 Kecskemét, Miklós Gyula u.1587A

E-mail cím akriszta1974@gmail.com

Adatfeldolgozás helye 6044 Kecskemét, Miklós Gyula u 158/A

Adatfeldolgozó adószáma: 64177854-1-23


Adattovábbítás jogalapja: Szerződés teljesítése

Adattovábbítás harmadik fél számára (EU-n belül)

Vállakozásom nem továbbít harmadik fél részére adatot.

Adattovábbítás harmadik fél számára (EU-n kívülre)

Vállakozásom nem továbbít harmadik fél részére adatot.

6. fejezet
Cookie-k (Sütik)

6.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 • megkönnyítik a weboldal használatát;

 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

6.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Pető gyógycentrum weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

6.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Mint azt a fentiekben is említettük, a Pető gyógycentrum weboldalának használata során a felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.

A Pető Gyógycentrum hibakereséshez, a visszaélések megakadályozása, a szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében és statisztikai célból jogos érdek alapján folyamatosan naplózza és 30 napot követően törli a következő adatokat:

IP cím, dátum és időpont, böngésző, operációs rendszer, látogatott oldal.

A Pető Gyógycentrum által a végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. Pető Gyógycentrum által a Kapcsolattartó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a cookie meghatározott időtartamának lejártáig. A Pető Gyógycentrum által a Kapcsolattartó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetők a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Kapcsolattartó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. A Pető gyógycentrum által a Kapcsolattartó véghasználói készülékén elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat.

A Pető Gyógycentrum weboldalának működéséhez a Google Inc. külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaság Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását vesz igénybe. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Kapcsolattartó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Kapcsolattartók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a Kapcsolattartói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

7.fejezet

1. A www.petogyogycentrum.hu weboldalának, a Pető Egészség Centrum és Pető Gyógycentrum fb-okok tulajdonosa és üzemeltetője tiszteletben tartja ezeket a felületeket felkereső természetes személyek jogait. A fenti felületeken rögzített személyi adatok elsősorban az érintettek egészségével kapcsolatos média és egyéb tanácsadásokat tartalmaznak. Az itt rögzített adatokat harmadik, természetes személy részére nem adjuk ki.

A rendelőben a hozzám forduló betegek, és tanulni vágyók személyi adatait biztonságos helyen, az asztali számítógépen jelszóval ellátva, illetve kulcsra zárt szekrényben tárolom. Ezeket az adatokat a betegek és hallgatók kérésére csak az arra illetékes hivatalos szerveknek adom át.

A honlap és a fb-ok felületek elsődleges célja az egészségügyi prevenció és rehabilitáció eljuttatása azon érdeklődők részére, akik szeretnének természetes élet és gyógymódokkal állapotukon jobbítani.

Jelen szabályok kialakításakor az Pető Gyógycentrum vezetője figyelembe vette a következő jogszabályokat:

2011/CXII.tv. az Információs önrendelkezés jogáról és információszabadságról

2010/CIV. tv a sajtószabadságról és média tartalmak alapvető szabályairól

2010/CLXXXV. tv a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról

1995/CXIX.tv a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím kezelésről.

2. Személyes adatok felvétele, felhasználása.

Kizárólag csak olyan személyes adatokat rögzítek, amelyek a hozzám forduló betegek és tanulók önkéntesen bocsátanak a rendelkezésünkre, illetve ezeknek az adatoknak a rögzítését azok ellenőrzése után, aláírásával hitelesíti.

A honlap és a fb adatait a rendszer bizonyos ideig tárolja, amely a szerver által használt automata vagy a személy kérése alapján törlésre kerülhet.

A weblap különféle kereső szavak segítségével is megnyitható, mely kereső szavakat a rendelő tulajdonosa különféle web marketing személyek rendelkezésére bocsátott.

3.Szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések.

A weblap, és a két fb-ok, mint szellemi alkotás Pető Margit Ágnes tulajdona, és mint ilyen a szellemi alkotásokat megillető jogvédelem alatt áll.

Az üzemeltető tulajdonos joga a fentieken közzétett tartalom tárolása, szükség szerinti törlése, módosítása, szűkítése, bővítése, szakmai és egyéb kommentálása, annak harmadik személy által történő kommentálásának biztosítása.

A weblap és a két fb szakmai tartalma szellemi érték, azt megilletik a szellemi jogvédelem valamennyi szabályai.

Harmadik személy ezeket csak a kérdéses védjegy és földrajzi vagy egyéb árujelzők oltalmáról szóló jogszabályok alapján használhatja fel./ 1999/LXXVI.tv, 1997.XI.tv /

Jogsérelem esetén a tulajdonos a sérelem jellegének megfelelően eljárást kezdeményez.

4. Felelősségi kérdések.

Nem terheli felelősség az üzemeltető tulajdonost a web és két fb látogatóval szemben azon károkért, amelyek a web és fb-ok eléréséből, használatából, a tulajdonos üzemeltetőnek fel nem róható hiányából adódnak.

Az üzemeltető tulajdonos minden esetben feltünteti, amennyiben a lapokat harmadik személy által szolgáltatott, illetve tőlük átvett tartalmat jeleníti meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára, fb-jára tartalom külső elérhetőségei helyére történő utalással.

Az üzemeltető a külső tartalmakért, azok helyességéért, változtatásáért, a linkek bárminemű hibáiért, azok szakmai tartalmáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult adat szolgáltató kérése esetén az üzemeltető módosítja, vagy törli a kérdéses tartalmakat.

5. Egyéb rendelkezések.

Jelen nyilatkozatot az üzemeltető tulajdonos bármikor megváltoztathatja és a módosításokat közzé teszi.

8. fejezet

Az érintett jogai

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Pető Margit Ágnes e.v.. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A Pető Gyógycentrum Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a következő linken érthető el: https://petogyogycentrum.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett (mint bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy)(továbbiakban : érintett ) kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő felé intézett kérelem útján történő információszerzésen kívül az érintett a személyes adatait érintő adatkezelésekről az adatvédelmi nyilvántartásból is tájékozódhat. Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Az adatkezelő felé intézett adathozzáférési kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Link (URL): https://www.petogyogycentrum.hu/kapcsolat
E-mail cím: petogyogycentrum@gmail.com
Postai levelezés során:6000 Kecskemét, Budai u 1. 1/7.

8.3 Helyesbítés joga – Kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését

Az adatkezelő az érintett kérésre alapján megvizsgálja a helyesbítési kérelemben szereplő személyes adatot, hogy az valóban nem felel e meg a valóságnak. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az adatkezelő felé intézett személyes adatok helyesbítéséhez való kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Link (URL): https://www.petogyogycentrum.hu/kapcsolat
E-mail cím: petogyogycentrum@gmail.com
Postai levelezés során:6000 Kecskemét, Budai u 1. 1/7.

8.4 Törléshez való jog – Kérelmezheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését

Az adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben szereplő személyes adatok törlését vagy zárolását. Az adatok törlése során az adatkezelő a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az adatkezelő törli a személyes adatot, ha

a) annak kezelése jogellenes;

b) az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
c) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
d) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

d) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti. Az adatkezelő a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az adatkezelő felé intézett személyes adatok törléséhez való kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

8/6. Az adatkezelés korlátozásához való jog – Az érintett kérelmezheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – korlátozását

Az adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatok zárolása során az adatkezelő a személyes adatokat azonosító jelzéssel látja el további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Az adatkezelő akkor korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a személyes adatok zárolását, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti. Az adatkezelő, a zárolásról, értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az adatkezelő felé intézett személyes adatok korlátozásához való kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Link (URL): https://www.petogyogycentrum.hu/kapcsolat
E-mail cím:
petogyogycentrum@gmail.com
Postai levelezés során:6000 Kecskemét, Budai u 1.
1/7.

8/7. Adathordozáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adatkezelő felé intézett személyes adatok hordozhatóságával való kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Link (URL): https://www.petogyogycentrum.hu/kapcsolat
E-mail cím:
petogyogycentrum@gmail.com
Postai levelezés során:6000 Kecskemét, Budai u 1.
1/7.

8/8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az adatkezelő felé intézett kérelem benyújtására illetve az automata adatfeldolgozással kapcsolatos álláspont kifejtésére az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Link (URL): https://www.petogyogycentrum.hu/kapcsolat
E-mail cím:
petogyogycentrum@gmail.com
Postai levelezés során:6000 Kecskemét, Budai u 1.
1/7.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet kérelmének tárgyával kapcsolatban vagy a kérelem elutasításáról.

8/9. Tiltakozás joga – Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az érintett nyilatkozat formájában az alábbi esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen:

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás
c) vagy tudományos kutatás céljára történik.

A tiltakozó nyilatkozat olyan nyilatkozat, amelyben az érintett kifogásolja személyes adatának vagy adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Amennyiben tiltakozni szeretne a személyes adatainak kezelése ellen, az adatkezelő felé az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Link (URL): https://www.petogyogycentrum.hu/kapcsolat
E-mail cím:
petogyogycentrum@gmail.com
Postai levelezés során:6000 Kecskemét, Budai u 1.
1/7.

8/10. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Amennyiben szeretné visszavonni a hozzájárulását, a személyes adatainak kezeléséhez azt az adatkezelő felé az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Link (URL): https://www.petogyogycentrum.hu/kapcsolat
E-mail cím:
petogyogycentrum@gmail.com
Postai levelezés során:6000 Kecskemét, Budai u 1.
1/7.

9. fejezet
Az érintett jogérvényesítési lehetőségei

9.1 Első körben az adatkezelőnél éljen kérelmével, panaszával

Abban, Ön, mint érintett úgy gondolja, hogy adatkezelő a személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsértette személyiségi jogát, javasoljuk, hogy panaszával első körön az adatkezelőhöz forduljon.

A panaszát az adatkezelő az alábbi elérhetőségein fogadja:

Link (URL): https://www.petogyogycentrum.hu/kapcsolat
E-mail cím: petogyogycentrum@gmail.com
Postai levelezés során:6000 Kecskemét, Budai u 1. 1/7.

Az adatkezelő a hozzá beérkezett panaszokat a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben az adatkezelő válasza nem érkezik meg önhöz ezen határidőn belül, vagy a válasz megérkezik, de azzal nem ért egyet, úgy fordulhat az adatkezelések kapcsán eljáró hatósághoz.

9.2 Másod sorban forduljon a Hatósághoz

Abban az esetben, ha a személyes adatainak kezelése kapcsán keletkező panaszával az adatkezelőt már megkereste, de a rá – jogszabály szerint – meghatározott időn belül nem válaszolt önnek, vagy válaszolt, de válaszával ön nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

A NAIH elérhetősége:
Név:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410

9.3 Végső esetben forduljon Bírósághoz

Az érintett az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat:

 • jogainak megsértése esetén, valamint

 • ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozási kérelem alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve,

 • ha az adatkezelő a tiltakozási kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napos határidőt elmulasztja (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül),

 • ha a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén (a kérelem kézhezvételét követő 25 nap után), ha, az érintett az adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait nem fogadja el,

 • ha az adatkezelő megtagadja az érintett adatkezelő kérelmét az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, bírósághoz fordulhat.

A per során azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

10. fejezet
Adatvédelem

10.1 Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

10.2 Általános adatvédelmi szabályozások

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és hajtja végre, hogy az, az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét, így:

 • Az adatkezelő (illetve az általa megbízott az adatfeldolgozó) gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 • Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket tett különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 • A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolva és az érintetthez rendelve.

 • Az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választották, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve azon eseteket, amikor ez aránytalan nehézséget okoz.

11. fejezet
Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Pető Margit Ágnes e.v. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

12. fejezet
Adatvédelmi kisokos
(meghatározások)

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve -azonosítható természetes személy;

 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése is;

 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

 • adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok összessége; az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezáltal a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a minimálisra csökkentik.